تماس: 32359200-32359205  
  پست الکترونیکی: info@capritc.com  
  آدرس: گرگان,خیابان ولیعصر,نبش عدالت۷,مجتمع فرهنگی تجاری کاپری  
  اینستاگرام :  cinema_capri